PRIVACY VERKLARING

Schoonheidssalon Diana Helbers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en/of potentiele klanten.

1.Verantwoordelijke

Schoonheidssalon Diana Helbers is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contact gegevens.

Contactgegevens:

Schoonheidssalon Diana Helbers gevestigd aan het Lelieplein 4 3202 HE te Spijkenisse.

info@schoonheidssalondiana-spijkenisse.nl  0181-614858

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Diana Helbers en met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  1. Voor- en achternaam, geboortedatum
  2. Adresgegevens
  3. Telefoonnummer
  4. emailadres
  5. Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
  6. foto’s voor huidanalyse en controle voortgang behandeling
  7. Productgebruik en de gegeven behandeling
  8. Het afhandelen van uw betaling

2.2. Schoonheidssalon Diana Helbers verwerkt de in sub 2.1. Genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a/d) Uw naam, adres en telefoonnummer en mailadres worden gebruikt voor:

*  contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
*  het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven( via mailchimp), facturen of informatie over de diensten van  Schoonheidssalon Diana Helbers
* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

e) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. contra-indicaties bij diverse behandelingen.

f) Van Foto’s vóór 25 mei 2018 is mondeling goedkeuring gevraagd, en hierna schriftelijk. Foto’s worden alleen gebruikt om de voortgang van de behandeling te kunnen bepalen. Foto’s worden voor publicatie van bijvoorbeeld de website gebruikt als hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is gegeven door u.

g) De informatie over productgebruik en de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

h) Schoonheidssalon Diana Helbers is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

.

2.3. Informatieverstrekking aan derden:

Schoonheidssalon Diana Helbers  verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, kan het zijn dat er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld worden van niet- persoonlijke aard. (Bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook, Google + en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst. Leest u de Privacyverklaring van Google +, Facebook en Instagram wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

Schoonheidssalon Diana Helbers heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige

4 Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Schoonheidssalon Diana Helbers is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als U op de website van Schoonheidssalon Diana Helbers terecht kwam via de website van een derde.

5 Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Diana Helbers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6 Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Diana Helbers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Diana Helbers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalondiana-spijkenisse.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schoonheidssalon Diana Helbers wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8 Wijzigingen

Schoonheidssalon Diana Helbers behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.